นักวิทย์ นักคิด เพื่อสังคม : ปัญญของแผ่นดิน

ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ อดีตศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ผู้เป็น…นักคิด นักสร้างสรรค์ ซึ่งถูกบ่มเพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มแข็งจนสามารถก้าวไปสู่งานวิจัยระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ กับงานวิจัยที่ได้ร่วมมือกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในเรื่องของ “อาหารทหาร” และได้นำวิธีคิดจากงานวิจัยชิ้นนี้ กลับมามาพัฒนาและต่อยอดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อครั้งกรุงเทพฯต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554#ปัญญาของแผ่นดิน

Read more