hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close
เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33

เงินส่วนที่เป็นเงินออมชราภาพ ไม่ใช่เงินทั้งหมดจาก 5%ที่นำส่งประกันสังคม แต่เป็นเงิน 3% ของผู้ประกันตน 3% ของนายจ้าง ...

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16 https://www.tnnthailand.com https://www.facebook.com/TNNthailand/ https://twitter.com/tnnthailand ...

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16 https://www.tnnthailand.com https://www.facebook.com/TNNthailand/ https://twitter.com/tnnthailand ...

ประกันสังคมมาตรา 33 จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง - ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินประกันสังคม เดือนละ 8,000 บาท 21 เม.ย. ...

ช่วง "เรื่องนี้มีคำถาม" ประชาชนโวยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ปิดประตู มีแผงเหล็กกั้น โดยมีกล่องรับเรื่องวางไว้ด้านนอก ไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัย ...